Ważne zmiany dla abonentów. Co się zmieniło dla klientów sieci komórkowych

Od 21 grudnia 2020 roku weszły w życie ważne zmiany dla abonentów operatorów telekomunikacyjnych.

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczynają obowiązywać od 21 grudnia 2020 r.

Przepisy, które wchodzą w życie, to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Co się zmienia?

Przede wszystkim zwiększają się uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych. Do tej pory to właśnie abonenci byli zazwyczaj słabszą stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Zdalne wypowiedzenie umowy

Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W praktyce oznacza to, że do wypowiedzenia umowy wystarczy e-mail. Zniknie konieczności wypełniania papierowych dokumentów i nadawania ich listem poleconym, czy też złożenia w punkcie sprzedaży operatora.

Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli.

Takie rozwiązanie umożliwia np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora.

Bez automatycznego przedłużenia

Kolejna zmiana dotyczy przedłużania umowy. Do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator – nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować o tym klienta.

Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy – operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia – abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Monitoring zużycia usług i stary numer

Kolejna ważna zmiana, która zaczyna obowiązywać, to możliwość monitorowania zużycia usług. To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu.

Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiali klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

Zmiany przy przeniesieniu dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej.

Od 21 grudnia 2020 r. każdy abonent ma więcej czasu na przeniesienie numeru. A dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy

Zapewnia to użytkownikom dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru.

Prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług.

Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

źródło: Cyfryzacja KPRM